Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ZUTW.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz ZUTW.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu ZUTW.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  W SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ WCHODZĄ

Irena Stürmer
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiesława Czaja
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Krystyna Tanaś
Członek Komisji Rewizyjnej

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami, opłacania składek członkowskich,
 2. przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
 3. składanie sprawozdań na Ogólnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

pozyczki

Log in