Statut

Statut ZUTW

STATUT

ZIELONOGÓRSKIEGO

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1 

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej ZUTW), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego, jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia. 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104)

z późniejszymi zmianami.

2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96 z 29 maja 2003r.) z późniejszymi zmianami.

 1. Niniejszego Statutu.

§ 3 

 1. Siedzibą ZUTW jest miasto Zielona Góra.

 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§ 4 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.

 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpieniu z nich, decyduje Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 § 5 

 1. ZUTW prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.

 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i wolontariuszy. 

§ 6 

 1. ZUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 2. ZUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i zaświadczeń o ukończonych seminariach.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

 § 7 

ZUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych. 

§ 8 

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 2. ochrony i promocji zdrowia,

 3. ekologii,

 4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 7. krajoznawstwa i wypoczynku,

 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 10. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 11. promocji i organizacji wolontariatu. 

§ 9 

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu ), polegających na:

 1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,

 2. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

 3. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,

 4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,

 5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,

 6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,

 7. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,

 8. innych działań społecznych i profilaktycznych, zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,

 9. wspieraniu idei wolontariatu,

 10. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami. 

§ 10 

Cele, o których mowa w § 9, ZUTW realizuje w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej przez:

 1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych,

 2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku zielonogórskim, regionie, Polsce i na świecie,

 3. rehabilitację zdrowotną,

 4. naukę języków obcych,

 5. aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,

 6. działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzoną przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,

 7. współdziałanie członków ZUTW,

 8. wspieranie członków ZUTW w działalności społecznej,

 9. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami ZUTW,

 10. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne ZUTW,

 11. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,

 12. prowadzenie działalności dobroczynnej,

 13. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów ZUTW.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11 

Członkowie ZUTW dzielą się na:

 1. zwyczajnych ,

 2. wspierających,

 3. honorowych. 

§ 12 

 1. Członkiem zwyczajnym ZUTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów ZUTW i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do ZUTW oraz będzie opłacał składkę roczną.

 2. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym.

 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych ZUTW. 

§ 13 

Członkiem wspierającym może zostać:

 1. osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów ZUTW określonych w § 9 oraz przestrzegania statutu.

 2. osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu ZUTW.

§ 14 

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei

ZUTW lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ZUTW.

 1. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego

Zgromadzenia Członków.

 1. Członkowie honorowi, posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§ 15 

Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do organów stowarzyszenia,

 2. zapoznawania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności ZUTW,

 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności ZUTW,

 4. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, klubowej zgodnie z celami ZUTW i potrzebami członków,

 5. korzystania z pomieszczeń ZUTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem. 

§ 16 

Członkowie wspierający, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo::

 1. korzystania z pomocy i urządzeń ZUTW po uzgodnieniu z Zarządem,

 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności ZUTW. 

§ 17 

Członkowie zwyczajni ZUTW są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów ZUTW,

 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów ZUTW,

 3. regularnie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań i opłacać składkę członkowską. 

§ 18 

1. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z ZUTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,

 2. wskutek śmierci członka.

2. Pozbawia się członkostwa zwyczajnego decyzją Zarządu:

 1. z powodu niepłacenia składek,

 2. z innych przyczyn

§ 19 

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. zaprzestanie działalności wspierającej,

 2. utratę osobowości prawnej,

 3. wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANA ZUTW  

§ 20 

1. Organami ZUTW są:

 1. Ogólne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

3. Wybór wszystkich organów ZUTW odbywa się w głosowaniu jawnym.

4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów ZUTW następuje niezwłocznie

po dokonaniu wyborów. 

§ 21 

Najwyższym organem ZUTW jest Ogólne Zgromadzenie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Członków ZUTW jest zwoływane przez Zarząd co najmniej

jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.

2. O porządku i terminie Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Członków zawiadamia

się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na

tablicy ogłoszeń i informację w programie zajęć, podając jego termin i miejsce obrad.

3. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków ZUTW.

4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie członków

w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej

uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

5. O terminie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków

co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem w trybie analogicznym jak w p.2. 

§ 22 

Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. proponowanie i uchwalanie kierunków działalności ZUTW,

 2. powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,

 3. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

 6. udzielanie co roku absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 7. w przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka ( członków ) Komisji Rewizyjnej ZUTW przed upływem kadencji Ogólnemu Zgromadzeniu Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego.

 8. podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

 10. uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,

 11. uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków,

 12. uchwalanie porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia Członków,

 13. uchwalanie zmian w statucie,

 14. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania ZUTW. 

§ 23 

W Ogólnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone. 

§ 24 

 1. Ogólne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.

 2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania ZUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Ogólnym Zgromadzeniu Członków.

 4. Obrady Ogólnego Zgromadzenia Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz. 

§ 25 

 1. Zarząd ZUTW wybierany jest przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

 2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 15 osób, nie mniej jednak niż 5 osób.

 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków.

 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu ZUTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych.

 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zgromadzenie Członków.

 6. Do reprezentowania ZUTW, do ważności oświadczeń woli, pism i podpisywania dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych ZUTW, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:

a) prezesa lub wiceprezesa,

b) sekretarza lub skarbnika.

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o spełnienie tego wymogu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

§ 26 

Do zakresu działania Zarządu ZUTW należy:

 1. realizowanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków,

 2. ustalanie planów działalności i budżetu ZUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Ogólnym Zgromadzeniu Członków,

 3. zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Członków,

 4. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności ZUTW,

 5. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,

 6. powoływanie biura ZUTW i ustalanie zakresu jego działalności,

 7. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających ZUTW oraz o wygaśnięciu członkostwa,

 8. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,

 9. zarządzanie majątkiem ZUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami ZUTW,

 10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych ZUTW. 

§ 27 

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
  ½ liczby członków Zarządu,

 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu. 

§ 28 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ZUTW.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu wymogów wymienionych w punktach 3 i 4 (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

§ 29 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej, zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami oraz opłacania składek członkowskich,

 2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,

 3. składanie sprawozdań na Ogólnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 4. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Ogólne

Zgromadzenie Członków. 

§ 30 

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK

ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

§ 31 

1. Majątek ZUTW mogą stanowić nieruchomości , ruchomości i fundusze.

2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. wpisowe i składki członkowskie,

 2. dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 3. darowizny, sponsoring, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,

 4. dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,

 5. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

 6. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.

4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie

Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

5. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby ZUTW, a ich nadwyżka

powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto stowarzyszenia. 

§ 32 

1. Składki członkowskie winny być wpłacane:

a. za pierwszy semestr do końca sierpnia,

b. za drugi semestr do końca stycznia.

2. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w dniu przyjęcia na członka.

3. Wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

§ 33 

1. ZUTW może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową

w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami ZUTW przeznacza na działalność statutową. 

§ 34 

1. Gospodarkę finansową ZUTW prowadzi się według zasad określonych w odrębnych

przepisach.

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem ZUTW w stosunku

do jej członków, członków organów ZUTW lub pracowników oraz osób, z którymi

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy ZUTW pozostają w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku ZUTW na rzecz ich członków, członków organów ZUTW

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie

lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystania majątku ZUTW na rzecz członków, członków organów ZUTW

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie,

członkowie organów ZUTW lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 35 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Ogólne Zgromadzenie Członków

 2. Rozwiązanie ZUTW następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.

 3. W przypadku rozwiązania ZUTW Ogólne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 4. Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Ogólnego Zgromadzenia Członków.

 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku ZUTW.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 36 

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Ogólne Zgromadzenie Członków ZUTW z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 


pozyczki

Log in