PROJEKT “AKTYWNY SENIOR”

0 Comments

W lutym 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs uwzględniony w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Projekt pt.: „Aktywny Senior” zgłoszony przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazł się na liście 16 rekomendowanych do dofinansowania. Projekt „Aktywny Senior” realizowany jest w sześciu UTW województwa lubuskiego, według ujednoliconego harmonogramu zajęć. W siedzibach poszczególnych uniwersytetów będą zorganizowane wykłady, warsztaty i konsultacje psychologiczne, zajęcia rekreacyjne oraz badania oceniające wybrane właściwości biologiczne słuchaczy. W ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych słuchacze będą się uczyć gry Boccia, do rehabilitacji włączą Metodę Spiralnej Stabilizacji Kręgosłupa SM, grupa seniorów 70+ dostanie krokomierze do realizacji programu „10 tysięcy kroków”. Wykonawcami części zajęć ruchowych będą studenci kierunku wychowanie fizyczne. Proponowane zajęcia przyczynią się do podniesienia poziomu motywacji i wiary w skuteczność wpływu trybu życia na stan zdrowia i samopoczucia. Partnerskie UTW ze środków projektu zostaną doposażone w sprzęt umożliwiający samokontrolę kondycji seniorów i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych. Realizacja projektu stanie się też pomocna w pokonywaniu złych nawyków i bierności oraz rozwinie świadomość członków UTW w kierunku czerpania satysfakcji z prozdrowotnego i aktywnego spędzania czasu.

ZREALIZOWANE WYKŁADY I ZAJĘCIA RUCHOWE ORAZ BADANIA

Wykład I – 21.03.17

“Komunikacja międzypokoleniowa – przełamywanie barier” –
dr Dorota Niewiedział

Wykład II – 11.04.17

“Wczesne wykrywanie zaburzeń poruszania
i równowagi – prewencja upadków” –
dr Jolanta Chmielowiec

Wykład III – 26.04.17

“Wsparcie rodzin w opiece nad Seniorami”
dr Dorota Niewiedział

Konsultacje psychologiczne – 26.04.17

dr Dorota Niewiedział

Zajęcia z bocci – I grupa – 9.05.17


mgr Marta Dalecka


Wykład IV – 9.05.17 


“Zmiany z wiekiem układu ruchu i składu ciała” –
dr Ewa Nowacka-Chiari


Wykład V – 16.05.17

“Rekomendacje na temat aktywności fizycznej seniorów” –

dr Ewa Skorupka

 

Wykład VI – 30.05.17

“Zasady Żywienia Seniorów” –

mgr Iwona Bonikowska

Metoda spiralna kręgosłupa – 6.06.17

Marcin Kozłowski, Joanna Skibińska –
Studenci UZ
Opiekun: dr Ewa Skorupka

Zajęcia z bocci – II GRUPA – 6.06.17

mgr Marta Dalecka

Badania sprawności i składu ciała – 6.06.17

Badania sprawności i składu ciała połączone
z kwestionariuszem zdrowia
(związane z eksperymentem “10 tys. kroków”)
dla słuchaczy 70+

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego
koordynatorzy projektu „AKTYWNY SENIOR”

 


Serwis informacyjny
Uniwersytetu Zielonogórskiego 5.06.17