1. Projekt “SPRAWNY I ŚWIADOMY SENIOR” – WOSIR Drzonków

W dniach 06-09.06.2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie rozpocznie się realizacja projektu „Sprawny i świadomy Senior” w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Upowszechnianie sportu w Rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.” Zadanie zostało dofinasowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego.
Realizatorem jest Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze.
Do współpracy w realizacji zadania zaproszono Uniwersytet Zielonogórski, który kształci w zakresie wsparcia wieloaspektowej aktywności seniorów poprzez pobudzenie intelektualne, fizyczne i społeczne oraz w zakresie żywienia i dietetyki z uwzględnieniem chorób typowych dla wieku dojrzałego.

Projekt „Sprawny i świadomy senior” zakłada przeprowadzenie dwóch edycji 4 dniowych spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjno- edukacyjnym dla ok 100 seniorów-słuchaczy lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Głównym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów poprzez pokazanie roli sportu jako środka pozytywnie wpływającego na poprawę i utrzymanie zdrowia.
Pobyt w Wojewódzkim Ośrodku Sportu stworzy osobom starszym warunki do aktywnego spędzenia czasu, a przeprowadzone wykłady z zakresu żywienia oraz zachowań prozdrowotnych zwiększą świadomość dotyczącą związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem sprawności fizycznej i dobrego zdrowia.
W programie pobytu znajdują się zajęcia sportowe: boccia, nordic walking, taniec, fitness na sali i strzelanie laserowe oraz warsztaty: trening profilaktyczny na krzesłach i ćwiczenia z taśmami terapeutycznymi. Zaplanowano także blok rekreacyjny, podczas którego uczestnicy będą mogli skorzystać z basenu oraz pobytu w jaskini solnej,
Przyjęta formuła spotkania, czyli 4 dniowy pobyt w grupach, których członkowie pochodzą z różnych części województwa, pozwoli na integrację tych środowisk, zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego oraz będzie stanowiła okazję do wymiany doświadczeń związanych z działaniami prozdrowotnymi pomiędzy uczestnikami spotkań.

autor: Monika Sobiech

Więcej: na stronie WOSIR Drzonków

Realizacja projektu na stronie WOSIR Drzonków       

2. Projekt pt. „ARTYSTYCZNA PODRÓŻ SENIORA PO ZIELONEJ GÓRZE”.

Projekt został złożony 21 lutego 2022 r. po korekcie finansowej 15 marca br. i złożeniu ponownej oferty dotyczy REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z2018R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.), którego organem administracji publicznej jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rodzaj zadania publicznego: Organizacja imprez i przedsięwzięć związanych z obchodami 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Rozpoczęcie projektu: 1.04.2022, zakończenie: 31.12 2022.

Syntetyczny opis zadania:

Zadanie składa się z 3 bloków artystycznych: malarskich, fotograficznych, muzycznych połączonych wspólną linią programową: Zieloną Górą. Członkowie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji jubileuszu obchodów związanych z 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich zaprezentują mieszkańcomZielona Górę” – artystyczny obraz miasta z perspektywy osoby dojrzałej.

Miejsce realizacji zadania: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C Norwida i Miasto Zielona Góra.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby ludzi starszych i samotnych. Jego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów, poprzez ich aktywizację i integrację. Obchody 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich idealnie wpasowują się w ten trend. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli rozwijać swoje pasje, nabywać nowe umiejętności artystyczne, wyrażać  śpiewem, na płótnie i papierze fotograficznym swoje emocje, ale przede wszystkim aktywnie i miło spędzać wolny czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Dzięki warsztatom seniorzy mają nabrać większej pewności siebie, ale też zwykłej satysfakcji, dumy i radości z własnych osiągnięć.

Realizacja projektu:

1.Koncert chóru MODERATO w dniu 4.09.2022 pt. “Piosenki o Zielonej Górze”

2. Wernisaż wystawy prac malarskich i fotograficznych słuchaczy ZUTW oraz koncert chóru MODERATO w dniu 4.10.2022.

3. Kino znad granicy 2022

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kino znad granicy to przegląd filmów niemieckich i polskich, będący częścią większego projektu: 8(11). Festiwalu Filmu Teatru i Książki Kozzi Kraftówna Łomnicki (Zielona Góra,10-14.06.2022). Jednym z nurtów Festiwalu jest prezentacja publiczności niemieckich filmów wraz z ich omówieniem przez Bernda Budera, dyrektora programowego Film Festival Cottbus i polskiego krytyka filmowego. Ponad to B. Buder weźmie udział w obradach jury, które przyzna nagrody KLAPS 2022 filmom prezentowanym podczas Festiwalu dla najlepszego aktora lub reżysera filmu sensacyjnego i za całokształt twórczości oraz w uroczystej gali wręczenia nagród.

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

https://fwpn.org.pl/

Wysokość dotacji: 23 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 51 130,00 zł  

4. Kozzi Gangsta Festiwal

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zapraszają na Kozzi Gangsta Festiwal, który jest częścią 8(11). Festiwalu Filmu, Teatru i Książki KOZZI – KRAFFTÓWNA – ŁOMNICKI (10-14 czerwca 2022 r.).

W ramach projektu zaprezentowany zostanie spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” Érica-Emmanuela Schmitta. Monodram jest połączeniem elementów komedii, kryminału, powieści miłosnej, pełnym zaskakujących zwrotów akcji. Kolejnym elementem zadania będzie wyświetlenie następujących filmów kryminalnych:

-Lokatorka, reż. Michał Otłowski, Polska 2021,

-Mój dług, reż. Denis Delić / Bogusław Job, Polska 2022,

-Furioza ,reż. Cyprian T. Olencki, Polska  2021.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał  dofinansowanie  ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Kwota dotacji: 10 000 zł

Aktualne informacje na:
http://www.festiwal.norwid.net.pl
https://www.facebook.com/festiwalzgora/

8. Festiwal Filmu,Teatru i Książki

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida  w Zielonej Górze wraz  z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zapraszają na 8. Festiwal Filmu,Teatru i Książki (10-14 czerwca 2022), zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jest częścią dużego festiwalu: 8(11). KOZZI FILM FESTIWAL. Festiwal Filmu, Teatru i Książki KOZZI – KRAFFTÓWNA – ŁOMNICKI.

Zadanie obejmuje:

1) Cykl Książka teatralna i filmowa na Festiwalu to spotkania autorskie z autorami i bohaterami książek

okołoteatralnych, wspomnieniowych, bio- i autobigraficznych, w tym:

– Remigiusz Grzela, “Barbara Krafftówna w krainie czarów”- spotkanie z autorem i rozmowa o książce.

2) Cykl Spotkanie z…. to portrety znanych polskich aktorów/aktorek filmowych i teatralnych, reżyserów, krytyków ujęte w rozmowę z widzem. Gośćmi cyklu będą:

   – Sławomira Łozińska,

  – Lech Dyblik,

  – Bartosz Blashke.

3) Cykl Przystanek Teatralny to arcydzieła literackie na scenie oparte na klasyce literackiej. Lubuskiej widowni zaprezentujemy:

  – “Małe zbrodnie małżeńskie” Ericha Emanuela Szmidtta w reż. Karola Jerzego Wróblewskiego z udziałem Beaty Kawki i Mirosława Zbrojewicza.

4) Cykl Film Polski, w ramach którego zaprezentujemy widzowi dwie najnowsze polskie produkcje:

  – Sonata, reż. Bartosz Blaschke, Polska 2022,

  – Jakoś to będzie, reż. Sylwester Jakimow, Polska 2022,

  – Marzec `68, reż. Krzysztof Lang, Polska 2022,

  – Fucking Bornholm, reż. Anna Kajzek, Polska 2022,

  – Kraftówna w krainie czarów, reż Remigiusz Grzela, Polska 2022,

  – Piosenki o miłości, reż. Tomasz Habowski, Polska 2021.

Celem zadania są: promocja kultury wysokiej, popularyzacja polskiej twórczości filmowej i teatralnej dla dorosłych, popularyzacja polskiej literatury filmowej i teatralnej oraz promocja Województwa.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Wartość dotacji: 25 000,00 zł

Aktualne informacje na: 
http://www.festiwal.norwid.net.pl
https://www.facebook.com/festiwalzgora/

24. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Celem zadania jest upowszechnianie, w szerokim tego słowa znaczeniu, formy plastycznej, jaką jest rysunek satyryczny, zapoznawanie się z nowymi nurtami tej dziedziny sztuki w Europie i na świecie, umożliwienie debiutu artystycznego młodym, uzdolnionym plastycznie, zarówno profesjonalistom (uczniom oraz studentom szkół i uczelni plastycznych), jak i amatorom; możliwość zorganizowania w Zielonej Górze wystaw indywidualnych debiutującym artystom.

Efektem realizacji projektu jest pokonkursowa wystawa zawierająca najlepsze rysunki 24. edycji konkursu, która pokazywana będzie w wielu salonach wystawowych w Polsce, promująca rysunek satyryczny i najnowsze nurty tego gatunku artystycznego. Wystawie towarzyszy wydawany katalog. Projekt sprzyja integracji środowiska plastyków lubuskich wokół działań Biblioteki, a zwłaszcza promocji sztuki. Uroczysty finisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród umożliwi mieszkańcom miasta i gościom kontakt z wieloma rysownikami z Polski i z zagranicy i pozwoli na  obcowanie mieszkańców miasta i regionu z profesjonalną sztuką rysunku satyrycznego, łatwą w odbiorze ze względu na uniwersalność języka rysunku. Projekt sprzyja promocji Zielonej Góry i jej oferty kulturalnej oraz twórczości lokalnych artystów – satyryków. Wyselekcjonowane prace konkursowe trafiają do bibliotecznych zbiorów i budują największą kolekcję rysunku satyrycznego w Polsce.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Praca zdalna”.

Nagrody: 

Grand Prix – 5000,00 zł + statuetka I nagroda – 4000,00 zł II nagroda – 3000,00 zł III nagroda – 2000,00 zł Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Wysokość dotacji: 11 000,00 zł  

Aktualne informacje na : http://www.satyryczny.norwid.net.pl/
https://www.facebook.com/konkursnarysuneksatyryczny