1. Projekt “SPRAWNY I ŚWIADOMY SENIOR” – WOSIR Drzonków

W dniach 06-09.06.2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie rozpocznie się realizacja projektu „Sprawny i świadomy Senior” w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Upowszechnianie sportu w Rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.” Zadanie zostało dofinasowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego.
Realizatorem jest Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze.
Do współpracy w realizacji zadania zaproszono Uniwersytet Zielonogórski, który kształci w zakresie wsparcia wieloaspektowej aktywności seniorów poprzez pobudzenie intelektualne, fizyczne i społeczne oraz w zakresie żywienia i dietetyki z uwzględnieniem chorób typowych dla wieku dojrzałego.

Projekt „Sprawny i świadomy senior” zakłada przeprowadzenie dwóch edycji 4 dniowych spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjno- edukacyjnym dla ok 100 seniorów-słuchaczy lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Głównym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów poprzez pokazanie roli sportu jako środka pozytywnie wpływającego na poprawę i utrzymanie zdrowia.
Pobyt w Wojewódzkim Ośrodku Sportu stworzy osobom starszym warunki do aktywnego spędzenia czasu, a przeprowadzone wykłady z zakresu żywienia oraz zachowań prozdrowotnych zwiększą świadomość dotyczącą związku między aktywnym trybem życia a zachowaniem sprawności fizycznej i dobrego zdrowia.
W programie pobytu znajdują się zajęcia sportowe: boccia, nordic walking, taniec, fitness na sali i strzelanie laserowe oraz warsztaty: trening profilaktyczny na krzesłach i ćwiczenia z taśmami terapeutycznymi. Zaplanowano także blok rekreacyjny, podczas którego uczestnicy będą mogli skorzystać z basenu oraz pobytu w jaskini solnej,
Przyjęta formuła spotkania, czyli 4 dniowy pobyt w grupach, których członkowie pochodzą z różnych części województwa, pozwoli na integrację tych środowisk, zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego oraz będzie stanowiła okazję do wymiany doświadczeń związanych z działaniami prozdrowotnymi pomiędzy uczestnikami spotkań.

autor: Monika Sobiech

Więcej: na stronie WOSIR Drzonków

Realizacja projektu na stronie WOSIR Drzonków       

2. Projekt pt. „ARTYSTYCZNA PODRÓŻ SENIORA PO ZIELONEJ GÓRZE”.

Projekt został złożony 21 lutego 2022 r. po korekcie finansowej 15 marca br. i złożeniu ponownej oferty dotyczy REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z2018R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.), którego organem administracji publicznej jest Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rodzaj zadania publicznego: Organizacja imprez i przedsięwzięć związanych z obchodami 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Rozpoczęcie projektu: 1.04.2022, zakończenie: 31.12 2022.

Syntetyczny opis zadania:

Zadanie składa się z 3 bloków artystycznych: malarskich, fotograficznych, muzycznych połączonych wspólną linią programową: Zieloną Górą. Członkowie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji jubileuszu obchodów związanych z 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich zaprezentują mieszkańcomZielona Górę” – artystyczny obraz miasta z perspektywy osoby dojrzałej.

Miejsce realizacji zadania: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C Norwida i Miasto Zielona Góra.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby ludzi starszych i samotnych. Jego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów, poprzez ich aktywizację i integrację. Obchody 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich idealnie wpasowują się w ten trend. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli rozwijać swoje pasje, nabywać nowe umiejętności artystyczne, wyrażać  śpiewem, na płótnie i papierze fotograficznym swoje emocje, ale przede wszystkim aktywnie i miło spędzać wolny czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Dzięki warsztatom seniorzy mają nabrać większej pewności siebie, ale też zwykłej satysfakcji, dumy i radości z własnych osiągnięć.