ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – UNIWERSYTET LUDZI NIEZWYKŁYCH

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli andragogów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Od początku w Stowarzyszeniu funkcję  prezesa pełni Zofia Banaszak, współzałożycielka stowarzyszenia, które od roku 1994 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Powołaniu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyświecała idea aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej ludzi starszych, integrowania ich ze społecznością lokalną poprzez uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym oraz zmiany – istniejącego w społeczeństwie. W wyniku współpracy i kontaktów naukowych w pierwszych latach naszej działalności z Profesor Haliną Szwarc, założycielką pierwszego utw w Polsce, możemy powiedzieć, że dzisiaj realizujemy cel najistotniejszy, który przekazywała nam Pani Profesor, utrzymywanie jakości i rangi uniwersyteckiej naszej uczelni.

Celem naszego Uniwersytetu jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych.

Słuchacze ZUTW, a jest ich obecnie ponad tysiąc, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowani pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań. Wszystkich  łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, możliwość samorealizacji. Wspierani instytucjonalnie we wszechstronnym rozwoju,  znaleźli w Uniwersytecie sposób na aktywne życie. Są to ludzie o różnym „stażu” emeryckim i uniwersyteckim, są wśród nich osoby z problemami zdrowotnymi, a część boryka się z poważnymi schorzeniami, zazwyczaj każdy, od czasu przejścia na emeryturę, ma trudniejsze warunki materialne, wielu od lat przeżywa syndrom opuszczonego gniazda, część owdowiała, a jednak… Przed kilku laty redakcja „INSPIRACJI” – pisma ZUTW – zwróciła się do członków Stowarzyszenia z prośbą o osobiste refleksje nad statusem studenta naszego ZUTW. Wypełnione ankiety i dostarczone wspomnienia były niezwykle poruszające przez okazywany entuzjazm. Wyraźnie artykułowano poczucie sensu i radości życia. Swoistym fenomenem była zasadnicza poprawa poczucia dobrostanu deklarowana przez przeważającą część słuchaczy ZUTW, pomimo utrzymywania się wszystkich bolesnych problemów życia. Słuchacze wielokrotnie mówili o niezwykle inspirującej atmosferze w jaką wchodzili, stając się członkami stowarzyszenia. Ta atmosfera kreuje jakość życia, pozwala „rozwinąć skrzydła”. W serdecznej atmosferze przyjaźni rozbudzają w sobie apetyt na życie, w przedziwny sposób odnajdując jego smak.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na stałe wrósł w środowisko miasta i regionu jako jedna ze znaczących instytucji życia społecznego. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu zdarzeń, które odbywają się pod patronatami Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i innych. Porozumienie i  partnerska współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim pozwala na działania akademickie, uniwersyteckie, na realizację kształcenia seniorów na wysokim poziomie.

Od wielu lat prowadzona jest współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych w Zielonej Górze, regionie i w innych krajach. Skorzystaliśmy z wielu doświadczeń europejskich, praktycznych wskazówek i rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej i społecznej wobec ludzi starszych. Przez lata współpracy zorganizowano dziesiątki międzynarodowych spotkań o różnym charakterze, w których braliśmy udział, poznając nawzajem siebie, obyczaje, tradycję i język partnera.

Wydarzeniem szczególnym dla Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego był AKT NADANIA SZTANDARU 9 października 2018 roku podczas uroczystej XXVII inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Tekst przekazania sztandaru  o brzmieniu: 

Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego SZTANDAR jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy…

wywołał wzruszenie i refleksje dotyczące naszych wieloletnich działań na rzecz seniorów, z których jesteśmy bardzo dumni.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku to cała plejada LUDZI NIEZWYKŁYCH, tworzących niepowtarzalny klimat uczelni dla seniorów. Przekazywane są wyrazy wdzięczności, podziękowania za niezwykła postawę, zaangażowanie, pracę społeczną i wspólne tworzenie podbudowy pod dzisiejszy Uniwersytet. To ogromne wyróżnienie i szczęście dla wielu z nas móc pracować społecznie na rzecz naszej Uczelni i innych słuchaczy, bycia na co dzień w dobrych i złych chwilach, dzielić wspólne pasje i poznawać się nawzajem. Działalność ZUTW postrzegana jest pozytywnie, o czym świadczą podziękowania, dyplomy, nagrody i wyróżnienia, zarówno dla Stowarzyszenia, dla naszych grup twórczych, jak też indywidualnych, m.in. dla Zofii Banaszak – honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra w 2009 r. Podziękowania za różnorodną działalność, za niezwykłą postawę, zaangażowanie, pracę społeczną na rzecz Uniwersytetu, to ogromne wyróżnienie i szczęście dla wielu, także dlatego, że możemy być razem, dzielić się wspólnymi pasjami i wiedzą, poznawać się nawzajem.

Działalność edukacyjną w formie wykładów uzupełnia działalność wielu klubów, zespołów grupujących członków zainteresowanych jakąś dziedziną wiedzy czy rodzajem twórczości. Wydawane od wielu lat nasze pismo „INSPIRACJE” prezentuje działania słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zachęca do aktywności w każdej dziedzinie naszego życia. Piszemy o tym co interesuje seniorów, ale jednocześnie mobilizujmy do działania. Upływający czas powoduje, że odkrywamy na nowo nasze potrzeby, zdobywamy nowe doświadczenia, nabieramy chęci do tego, aby być, tworzyć, istnieć. Nabywamy dystansu do siebie, otoczenia. Próbujmy cieszyć się każdym dniem, angażować swoje zmysły i nie pogubić się w świecie coraz to nowych technologii. Staramy się zatrzymać w sobie to, co nazywamy „młodym duchem”. Zależy nam na tym, aby znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań na łamach naszych „INSPIRACJI”.

Siedziba ZUTW spełnia wszystkie warunki nowoczesnego kształcenia oraz realizowania wielu zadań wynikających z comiesięcznych programów edukacyjnych i bardzo szerokiej oferty edukacyjnej.

Życie co jakiś czas podaruje nam cudowną chwilę. Nacieszmy się nią. Wszystkim naszym przyjaciołom, partnerom, wykładowcom i słuchaczom Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należą się serdeczne podziękowania za wysiłek i trud, za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz naszego Uniwersytetu.